AMENZI pentru firmele de paza si suspendarea ori anularea Licentei

De cca. o luna am primit mai multe sesizari din partea firmelor de paza precum ca au fost verificate in repetate randuri de catre agentii de politie si au primit amenzi cuprinse intre 2000 si 5000 lei. Am intrebat principalele motive pentru care au fost amendate si am constatat ca exista o campanie anul acesta pentru colectare de fonduri la buget.


Cateva din motivele pentru care s-au aplicat amnezi au fost urmatoarele:
1. Incalcarea art. 33 (4) din Anexa la HG 301/2012 privind neefectuarea controlului zilnic, cel putin odata pe schimbul de tura. In acest caz consider ca amenda NU SE POATE APLICA SOCIETATII daca aceasta a desemnat o persoana care sa efectueze controlul, ci se aplica direct acelei persoane DESEMNATE.
2. Incalcarea Art. 3 alin 9^2, respectiv art 34 din Anexa la HG 301/2012 adica neprezentarea anumitor registre sau necompletarea acestora de catre personalul de paza. Aici amenda se poate aplica angajatilor daca nu-s completate corespunzator sau societatii daca nu le-a furnizat in post.
3. Nepurtarea uniformei de catre angajat. Aici e o problema majora pt societate, intrucat daca nu poate dovedi ca a furnizat (prin fisa de magazie) echipament complet agentului de securitate, atunci e contraventie pentru societate, iar acest tip de contraventie, daca este repetata, poate atrage suspendarea licentei.
4. Intarzierea la interventie. Daca agentul de politie apasa butonul de panica, iar echipajul ajunge in mai mult de 15 minute in oras si mai mult de 30 minute in mediul rural, se considera contraventie si se aplica amenda de la 2000 la 5000 lei.
5. Instalarea unui sistem de alarma fara proiect pentru obiectivele cu cerinte minimale.

Un lucru interesant este ca agentii constatatori sunt in general intelegatori, vorbesc cu sefii de obiectiv, cu conducerea societatii, inteleg anumite lucruri si se arata dispusi ca la prima abatere sa acorde avertisment. Nici un agent nu a scris PV-ul in post, ci toti au trimis amenda prin posta, motivand ulterior telefonic faptul ca SEFII I-AU OBLIGAT SA TRIMITA AMENDA.

Un alt lucru interesant este ca agentii de politie, multi dintre ei fiind foarte tineri intrucat cei cu experienta s-au grabit in vara ce a trecut sa se pensioneze ca sa prinda beneficiile actualei legislatii, nu cunosc foarte bine prevederile legislative.

Astfel, dansii nu stiu ca orice contraventie se prescrie in termen de 6 luni de la comiterea faptei, nu stiu care sunt contraventiile ce atrag suspendarea licentei si mai au multe de invatat pana cand amenzile lor nu vor mai fi usor combatute in instantele de judecata.
OG 2/2001 spune ca:
Articolul 13
(1) Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei .
(2) In cazul contraventiilor continue, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data incetarii savarsirii faptei . Contraventia este continua in situatia in care incalcarea obligatiei legale dureaza in timp .

Legea 333/2003 prevede la ART. 62 ca:
Săvârşirea într-un interval de 3 luni a cel puţin două dintre contravenţiile prevăzute la art. 58 lit. g) şi h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societăţii sancţionate de a încheia noi contracte şi de a angaja personal.

Art 58 g) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) şi art. 40;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de componente ale acestora, cu încălcarea prevederilor art. 27 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 28;

ART. 23 Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activităţile desfăşurate să respecte legile în vigoare şi să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile cetăţenilor.
ART. 31 (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în scris unităţii de poliţie competente orice modificare intervenită în structura şi organizarea activităţii pentru care a fost eliberată licenţa. (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare, modificare sau întreţinere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, prelungită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.
ART. 37 (1) Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat în condiţiile prevăzute la art. 38 şi a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic, sunt obligaţi să
solicite şi avizul Serviciului Român de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.
(3) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durată determinată persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 36 lit. a)-c), dar nu mai mult de 3 luni şi doar la prima angajare, cu scopul de a asigura perioada necesară pentru finalizarea procedurilor de angajare şi de obţinere a atestatului profesional.

ART. 39 (2) Furnizorul de formare profesională are obligaţia de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 36 lit. a)-c).
ART. 40 Angajatorii sunt obligaţi să doteze personalul de pază şi gardă de corp cu uniformă, însemne distinctive şi, după caz, echipament de protecţie, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.

ART. 27 (6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se avizează şi se controlează potrivit p-prevederilor alin. (2). (2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori de inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerinţelor minime de securitate împotriva efracţiei.
(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliţiei, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerinţelor tehnice minime stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 28 În proiectele de execuţie a construcţiilor destinate producerii, păstrării sau deţinerii unor bunuri ori valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare şi transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecţie mecano-fizice şi instalarea sistemelor tehnice de pază şi alarmare împotriva efracţiei.

Asadar, incalcarea prevederilor de mai sus SUNT SINGURELE CONTRAVENTII ce in mod repetat in decurs de 3 luni POT ATRAGE SUSPENDAREA LICENTEI.

Pentru personalul angajat, legea prevede astfel:
Legea 333/2003 ART. 61 (1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, inspectoratului de poliţie judeţean în raza căruia persoana îşi are domiciliul ori reşedinţa şi se ia în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a) persoana a săvârşit o infracţiune în legătură cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;
b) persoana a fost sancţionată contravenţional de cel puţin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispoziţiilor art. 46-48 sau a normelor de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
c) persoana şi-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcţiei de paznic sau gardă de corp ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.
(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că personalul de pază sau garda de corp se află în
vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi se dispune de către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată
angajatorului şi persoanei sancţionate.
(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiţie, în condiţiile legii.
(4) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepţia situaţiei în care instanţa de judecată constată nevinovăţia
persoanei.
(5) La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române va fi organizată o evidenţă informatizată a tuturor persoanelor care au fost atestate pentru
serviciul de pază, precum şi a celor cărora le-au fost retrase atestatele de către unităţile competente ale Ministerului Afacerilor Interne.

HG 301/2012 Art 46
ART. 46 (1) Copia procesului-verbal prin care se constată contravenţia prevăzută la art. 60 lit. e) din Lege, pentru încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligaţiilor şi atribuţiilor prevăzute la art. 48-50 din Lege, se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionată.
(2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselorverbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite
titlu executoriu şi a hotărârilor judecătoreşti prin care au fost soluţionate plângerile contravenţionale, în vederea aplicării măsurilor care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp, şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de retragere a
atestatului prevăzute de lege.
(3) Retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp se dispune de către conducerea inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti în a cărui/cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana sancţionată, după caz, pe baza: a) actului prin care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru o infracţiune în legătură cu serviciul sau o infracţiune cu intenţie;
b) procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale neatacat cu plângere în termenul legal sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea împotriva procesului-verbal;
c) documentelor ce atestă pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilităţii.

Legea 333/2003 ART. 46
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii
unităţilor păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile şi valorile nominalizate în planul de pază şi să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale şi cu dispoziţiile interne;
d) să oprească şi să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârşit infracţiuni ori alte fapte ilicite în obiectivul păzit, pe
cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în cazul infracţiunilor flagrante, să prindă şi să prezinte poliţiei pe făptuitor,
să oprească şi să predea poliţiei bunurile ori valorile care fac obiectul infracţiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori paza
lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul verbal astfel întocmit constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;
e) să încunoştinţeze de îndată şeful său ierarhic şi conducerea unităţii beneficiare despre producerea oricărui eveniment în timpul executării serviciului
şi despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalaţii, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanţe chimice, la reţelele electrice sau telefonice şi în
orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă de îndată la cunoştinţă celor în drept asemenea evenimente şi să ia primele măsuri pentru limitarea consecinţelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere şi de salvare a persoanelor, a bunurilor şi a valorilor, să sesizeze pompierii şi să anunţe
conducerea unităţii şi poliţia;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor şi de evacuare a bunurilor şi a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliţia în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unităţii şi să-şi dea concursul ori de câte ori este solicitat de
către organele de urmărire penală sau de organele de poliţie;
j) să păstreze secretul de stat şi cel de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor, are acces la asemenea date şi informaţii;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecţie şi armamentul cu care este dotat şi să facă uz de armă numai în cazurile şi în
condiţiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi nici să nu consume astfel de băuturi în timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea unităţii despre aceasta;
o) să execute întocmai dispoziţiile şefilor ierarhici, cu excepţia celor vădit nelegale, şi să fie respectuos în raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum şi orice alte sarcini care i-au fost încredinţate, potrivit
planului de pază;
q) să respecte consemnul general şi particular al postului.
ART. 47
– Şeful formaţiei de pază, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46, are şi următoarele atribuţii:
a) să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de pază, precum şi modul de executare a serviciului de către personalul din subordine;
b) să informeze de îndată conducerea unităţii şi poliţia despre evenimentele produse pe timpul activităţii de pază şi să ţină evidenţa acestora;
c) să propună conducerii unităţii măsuri pentru perfecţionarea activităţii de pază;
d) să ţină evidenţa armamentului şi a muniţiei din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea, întreţinerea, depozitarea şi folosirea acestora,
potrivit legii;
e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.
SECŢIUNEA a 2-a
Atribuţiile gărzii de corp
ART. 48
(1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligaţiile prevăzute la art. 46 lit. d) şi j)-o), şi următoarele obligaţii
specifice:
a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile
acesteia;
b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activităţi care depăşesc limita atribuţiilor sale legale;
d) să anunţe unitatea de poliţie de îndată ce intră în posesia unor date sau informaţii despre iminenta pregătire sau săvârşire a unor infracţiuni;
e) să oprească şi să imobilizeze, în funcţie de posibilităţi, persoanele care au săvârşit fapte de natură a pune în pericol viaţa, integritatea corporală,
sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecţia şi să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie;
f) să participe, la cererea autorităţilor statului, la îndeplinirea
misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligaţiile faţă de persoana pe care o are în pază;
g) să coopereze cu autorităţile statului care au atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituţiilor publice.

Cu stima,

Admin paza.me

Acest articol a fost publicat în Legislatie, Paza si protectie și etichetat cu , , , , , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*