CFR Constanta scoate la licitatie pe 17 Decembrie 2010 paza sucursalei regionale

Descarcati CAIETUL DE SARCINI si documentele licitatiei

Autoritate contractanta: Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Numar anunt de participare: 112637 / 07.12.2010
Denumire contract: PAZA SPECIALIZATA LA OBIECTIVE ALE SUCURSALEI REGIONALE DE CAI FERATE CONSTANTA
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” – SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Punct(e) de contact: Daniela Belu , Tel. 0241/617402 , Email: daniela.belu@cfr.ro , Fax: 0241/617402 , Adresa internet (URL): www.cfr.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
PAZA SPECIALIZATA LA OBIECTIVE ALE SUCURSALEI REGIONALE DE CAI FERATE CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: 1.Sediul SRCF Constanta
2. Statia CF Cta Oras
Codul NUTS: RO223 – Constanta

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 232,035 si 696,106 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se vor incheia contracte subsecvente pe o durata de 12 luni, in functie de necesitati si posibilitatea de finantare.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestatiile constau în paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor in locatii ale Sucursalei Regionale CF Constanta, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr. 10, corp A si B – 1 post permanent (24ore/24 ore) la sediul Sucursalei RCF Constanta tot timpul anului.
2. Statia CF Constanta Oras – Gara CFR Constanta Oras:
a)1 post permanent (24ore/24 ore) pentru statia CF Constanta Oras in lunile de extrasezon (ianuarie, februarie, martie, aprilie, octombrie, decembrie);
b)2 posturi permanente (24ore/24 ore) ) pentru statia CF Constanta Oras in lunile de sezon (mai, iunie, iulie, august, septembrie, decembrie) – posturi ce vor fi instalate la solicitarea expresa a SRCF Constanta.
Valoarea estimata fara TVA: intre 232,035 si 696,106 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare este de 10.400 lei. Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180, 181 si 69^1 din OUG 34/2006; certificate privind îndeplinirea obligatiilor de plata la bugetul de stat, inclusiv cele locale; declaratie privind calitatea de participant la procedura; acord de asociere, daca este cazul; certificat de inregistrare(copie); certificat constatator de la Registrul Comertului; documente privind incadrarea in categ.IMM, daca este cazul; Licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Române;Licenta pentru instalare si service sisteme de alarma si supraveghere video, Formular 12 B2 declaratie de participare la procedura cu oferta independedenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, bilanturile contabile pentru anii 2008 si 2009 vizate si înregistrate de organele competente;în situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art.186 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va prezenta si Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare însotit de declaratii privind sustinerea acordata si neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind partea/partile care urmeaza sa fie subcontractata/e, lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, pt demonstrarea experientei similare Lista va fi însotita de copie a contractelor si recomandarile beneficiarilor contractelor care sustin exp.similara, informatii privind efectivele medii anuale privind personalul angajat, personalul de conducere, personalul tehnic de specialitate si dotarile tehnice de care dispune, certificate ISO 9001;OH SAS 18001; în situatia în care ofertantul beneficiaza de prevederile art.190 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, va prezenta si Angajament ferm din partea persoanei sustinatoare însotit de declaratii privind sustinerea acordata si neîncadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2010 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.12.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2010 11:00
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Constanta, etaj 3, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii împuterniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021/3104641 , Fax: 021/3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian, nr. 23 , , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900743 , Romania , Tel. 0241/606598 , Fax: 0241/616003

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta îl considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SRCF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10 , Localitatea: Constanta , Cod postal: 900132 , Romania , Tel. 0241/589840 , Fax: 0241587240

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2010 09:39

Iti place? Share pe Facebook:
Acest articol a fost publicat în Licitatii paza, Paza si protectie, Stiri. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*