Comuna Botoroaga licitatie paza si protectie

Descarca documentatie:
Documentatie de atribuire
Formulare
FisaDate

Detaliu pentru invitatia numarul 319587

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: COMUNA BOTOROAGA (PRIMARIA BOTOROAGA)
Numar invitatie: 319587 / 16.01.2012
Denumire contract: SERVICII DE MONITORIZARE, PAZA SI PROTECTIE LA NIVELUL COMUNEI BOTOROAGA, JUDETUL TELEORMAN
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
COMUNA BOTOROAGA (PRIMARIA BOTOROAGA)
Cod fiscal: 6691916, Adresa: BOTOROAGA, TELEORMAN, Botoroaga, Telefon: +40 247442111, Fax: +40 247442111 , Email: primaria.botoroaga@yahoo.com
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
BOTOROAGA, TELEORMAN, Botoroaga, Romania, cod postal: 147025, telefon:+40 247442111, fax:+40 247442111, persoana de contact:MIHAIL COJOCARU
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Primaria comunei Botoroaga, judetul Teleorman, sala de sedinte
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
SERVICII DE MONITORIZARE, PAZA SI PROTECTIE LA NIVELUL COMUNEI BOTOROAGA, JUDETUL TELEORMAN
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii acord-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Reluarea competitiei se va face in SEAP: Nu
Perioada previzionata pentru desfasurarea acordului cadru (in luni): 48
Acordul cadru urmeaza sa se incheie cu: un singur ofertant
II.1.5) Obiectul contractului:
Se intentioneaza încheierea unui acord cadru cu o firma specializata, care sa furnizeze “Servicii de monitorizare, paza si protectie”,
II.1.6) CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 1,904,000 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare In conformitate cu prevederile Art 431 si Art 2781 din OUG 34/2006 : Cuantumul garantiei de participare : 15.000 lei

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Ofertantul trebuie : a) sa nu se încadreze în prevederile Art 180 din OUG 34/2006; b) sa nu se incadreze in prevederile Art 691 din OUG 34/2006; Documente edificatoare: 1. Fisa de prezentare (formular 1) – original, semnat si stampilat; 2. Declaratie privind calitatea de participant (formular 2) – original, semnat si stampilat; 3. Declaratie pe propria raspundere de neincadrare in prevederile Art 691 din OUG 34/2006 (formular 4) 4. Declaratie privind eligibilitatea (formular 5) – original, semnat si stampilat; Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa exercite activitatea profesionala corespunzatoare obiectului achizitiei Documente edificatoare : 7. Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului – original sau copie legalizata sau copie conform cu originalul, valabila la data depunerii ofertei; 8. Licenta de functionare eliberata de IGP în termen de valabilitate, dar nu mai putin de 6 luni pâna la relicentiere, copie legalizata
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Pentru a-si demonstra capacitatea economica si financiara operatorul economic va prezenta documente edificatoare Documente edificatoare: 9. Bilantul contabil de la 31.12.2010; 10. Bilantul contabil de la 30.06.2011; 11. Declaratii privind cifra de afaceri globala sau, daca este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, în masura în care informatiile respective sunt disponibile – formularul .7
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Ofertantul trebuie sa depuna un concept sub forma scrisa cu privire la modalitatea de desfasurare a activitatii, punctele vulnerabile de pe domeniul public unde se vor monta camerele de supraveghere ( camere ce trebuie sa respecte cerintele minime de performanta, specificate în caietul de sarcini, în caz contrar acest fapt duce la descalificarea ofertantului), dispeceratul de monitorizare daca este nevoie. Plan de amplasare al camerelor video cu marcarea pe acesta, a zonelor pe care le acopera fiecare camera de supraveghere si motivarea locatiilor alese. Nu se accepta si vor fi respinse ca si necorespunzatoare ofertele care nu contin planul de amplasare al camerelor video. Documentele ce atesta profesionalismul agentilor de paza ce vor desfasura activitatea. Documente edificatoare : 10. Conceptia prestatorului privind modalitatea de efectuare a pazei si monitarizarii video, semnata si stampilata. 11. Plan de amplasare al camerelor video 12. Atestatele agentilor de paza. Documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care sa confirme ca ofertantul este acreditat SR EN ISO 9001:2008 pentru activitatile de: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si consultanta; Servicii de paza a transporturilor de bunuri si valori; Servicii de garda de corp. Documente edificatoare : 13. Certificat ISO 9001 Nu se accepta ofertantii în curs de cerfificare.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire Punctaj maxim
Pretul ofertei 50
Descriere: Componenta financiara
Factor tehnic 50
Descriere:

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Descarcare din SEAP
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: –
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 24.01.2012 10:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 25.01.2012 12:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: –
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Alte fonduri

Data expedierii prezentei invitatii: 13.01.2012 10:02

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*