Directia Regionala Pentru Accize Vamale Galati Achizitie Servicii de Paza

Autoritate contractanta
Directia Regionala Pentru Accize Vamale Galati
Cod de identificare fiscala: 4461988
Adresa: str.Portului nr.163, Galati
Telefon: 0236496556
Fax: 0236496556
E-Mail: drvglconta@customs.ro

Informatii generale
Denumire: [RFQ0061234] Achizitie servicii de paza
Stare curenta: In Desfasurare
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Tip contract: Servicii
Modalitate atribuire contract: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare

Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
CPV: 79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
Valoare estimata totala: 98,490 RON (23,128.41 EUR)
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Conditii de plata: Plata serviciilor se va efectua in perioada 24-30 ale lunii imediat urmatoare finalizarii acestora.
Conditii de livrare: Serviciile se vor presta conform celor mentionate in Documentatia de atribuire
Impartire pe loturi: Da
Data publicare: 23.02.2011 09:36
Data limita de depunere a ofertelor: 15.03.2011 15:00
Data limita de evaluare a ofertei: 04.04.2011 18:00
Data limita de valabilitate a ofertei: 14.06.2011

Obiect achizitie: Serviciile de paza se vor presta la sediile : Lot 1 – sediul DJAOV Buzau; Lot 2 – sediul DJAOV Vrancea conform cerintelor din Caietul de sarcini

Documentatia de atribuire
Cod Denumire Fisier

DASP Documentatie achizitie servicii de paza [RFQ0061234/001] Documentatie achizitie SERVICII DE PAZA FEBRUARIE 2011.doc

Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a candidatului / ofertantului
Descriere: a) Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea IV – Formulare (datata, semnata si parafata). b) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completata in conformitate cu Formularul 2 din Sectiunea IV – Formulare (datata, semnata si parafata). c) Declaratie privind neincadrarea in sitatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 3 din Sectiunea IV – Formulare (datata, semnata si parafata) . d) Certificat de atestare fiscala, eliberat de A.N.A.F., care sa certifice faptul ca societatea nu figureaza cu debite restante la bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor; e) Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)
Descriere: a) Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei, Oficiul Registrului Comertului. Certificatul constatator trebuie sa certifice faptul ca : * obiectul de activitate al oferantului include prestarea serviciului care face obiectul prezentei achizitii ; * nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil la data deschiderii ofertelor; b) Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare; c) Licenta de functionare emisa de IGP Bucuresti valabila la data deschiderii ofertelor.
Capacitatea tehnica
Descriere: a) Fise de informatii privind experienta similara (prezentare 3 fise) – Formularul 4 din Sectiunea IV – Formulare (datata, semnata si parafata) . Orice fisa referitoare la un contract încheiat cu un beneficiar/client trebuie sa fie însotita de copia contractului, a actelor aditionale respective si de recomandarea/certificatul constatator din partea beneficiarului / clientului respectiv. Încheierea si îndeplinirea în ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) a 3 contracte de servicii a caror valoare cumulata sa fie minim : Pt. Lotul 1 = 59.000 lei (fara TVA); Pt. Lotul 2 = 39.000 lei (fara TVA). b) Declaratie privind protectia muncii (Formularul 7 din Sectiunea IV – Formulare ) c) Sanatate si protectia muncii, (Formularul 8 din Sectiunea IV – Formulare),

CAIET DE SARCINI – DOWNLOAD

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*