LICITATIE DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 – servicii de paza

Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1
Numar anunt de participare: 118866 / 06.04.2011
Denumire contract: Servicii de paza si protectie la sediile din : Str. Biserica Amzei nr. 21-23 (3 posturi), Str. Grivita nr. 208 (1 post), Str. Pajura nr. 13 (1 post), Str. G-ral Berthelot nr. 55 (1 post)
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1
Adresa postala: strada.Biserica Amzei nr.21-23 sect.1 Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010343 , Romania , Punct(e) de contact: CARMEN BOGDAN , Tel. 021.311.91.09 int. 113 , Email: achizitii@impozitelocale1.ro , Fax: 021.319.99.92 , Adresa internet (URL): http://www.impozitelocale1.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si încasarea impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale
Activitate (activitati)

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza si protectie la sediile din : Str. Biserica Amzei nr. 21-23 (3 posturi), Str. Grivita nr. 208 (1 post), Str. Pajura nr. 13 (1 post), Str. G-ral Berthelot nr. 55 (1 post)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Str. Biserica Amzei nr. 21-23;
Calea Grivitei nr. 208;
Str. Pajura nr. 13;
Str. General Berthelot nr. 55; sectorul 1 Bucuresti,
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 313,700 RON

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza si protectie la sediile mentionate anterior.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
– 6 posturi cu program de lucru cu publicul (conform Caiet de Sarcini)
– 1 post cu program de 24h/24h
numar mediu de ore/2ani – 41790 ore
Valoarea estimata fara TVA: 313,700 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare 6.000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
de la bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatetea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG 34/2006
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006
Declaratie privind calitatea de participant
Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal in a carei competenta de administrare se afla contribuabilul, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul general consolidat obligatoriu
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent in administrarea impozitelor si taxelor locale, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata fata de bugetul local ulterioare;
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea):
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial Certificat unic de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
Licenta de functionare emisa de I.G.P.
Licenta de emisie pe o unda de frecventa pusa la dispozitie de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, sau dovada inchirierii unei frecvente, sau orice documente (ex. factura fiscala)
Avizul emis de I.G.P pentru conducatorii societatilor participante precum si atestatul pentru încadrarea personalului de paza
6. Autorizatie port arma pentru societate– copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale – Formular nr. 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani Formular nr. 7
Fisa experienta similara Formular nr. 8 (Experienta similara) – obligatoriu (minim 3 formulare) Fiecare formular de experienta similara va avea atasat Recomandarea de la beneficiar.
Declaratie pe proprie raspundere cu privire la echipamentele tehnice aflate in dotare
Formularul nr. 9 – Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere – obligatoriu
Standarde de asigurare a calitatii: Certificat privind sistemului de management al calitatii (al operatorului economic) ISO 9001/2008
In cazul inexistentei acestui certificat, operatorul economic va prezenta orice document care poate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii serviciilor pe care le desfasoara.
Informatii privind protectia muncii Formular nr. 10
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2011 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.04.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.04.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 4 021 310.46.41 , Fax: +4 021 310.46.41 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1
Adresa postala: Str. Biserica Amzei nr. 21-23 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010343 , Romania , Tel. +4 021 311.91.09/148 , Email: serviciul.juridic@impozitelocale1.ro , Fax: +4 021 319.99.92 , Adresa internet (URL): www.impozitelocale1.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2011 17:57

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*