LICITATIE PAZA SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA

Detalii procedura
Autoritate contractanta: SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA
Numar anunt de participare: 117875 / 25.03.2011
Denumire contract: Serviciul de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC COLTERM SA Timisoara
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300092 , Romania , Punct(e) de contact: Departament Comercial , Tel. 0256308350 , In atentia: Birou Achiziti Publice , Email: contracte@colterm.ro,gina.marta@colterm.ro , Fax: 0256430631 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala constituita in baza Legii 31/90, modificata si completata ulterior
Activitate (activitati)
– Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Serviciul de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC COLTERM SA Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Obiectivele din cadrul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA Timisoara
Codul NUTS: RO424 – Timis

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea Serviciului de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC COLTERM SA Timisoara, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini nr 2698/04.03.2011
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciului de paza si ordine la obiectivele din cadrul SC COLTERM SA Timisoara – 23 posturi la : sedii, casierii, CET Centru, CET Sud, CHE Bega, Baza de productie, Depozitul de zgura si cenusa Utvin
Valoarea estimata fara TVA: 1,183,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
garantiei de participare : 10000 lei; garantia de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII – Plata serviciului se va face lunar, in lei, cu ordin de plata in termen de 30 de zile de la acceptarea facturii de achizitor pe baza pontajelor Achizitorul nu acorda avans
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Asocierea se va legaliza pentru grupul de op.ec. declarati casitigatori, pana la data semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta , in temeiul Ordinului nr 314/2010 emis de ANRMAP, Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006, completata, Declaratie pe proprie raspundere, în temeiul art.69^1 din OUG 34/2006, completata; Prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, nu mai vechi de 30 de zile (original sau copie legalizata). Documentul va atesta faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit si nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata., pentru Persoane juridice /fizice române
Prezentare documente care dovedesc o forma de înregistrare si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (original sau copie legalizata,anexandu-se si traducerea autorizata ), pentru Persoane juridice/fizice straine.
Documentele vor atesta faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului contractului care urmeaza sa fie atribuit
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declararea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani. (Completarea Formularului B2 )
Se impune ca cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau cel putin egala cu 2.300.000 lei
Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Daca operatorul economic participant la procedura este IMM si doreste sa beneficieze de reducere privind cuantumul cifrei de afaceri conform Legii nr346/200 actualizata,va prezenta si actul doveditor conform art.7 din Legea nr.346/2004 actualizata , respectiv Formularul”Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii„–Anexa 1 la Legea nr.346/2004 actualizata. In cazul asocierii de operatori economici care se incadreaza in categoria IMM-urilor , documentul se va prezenta pentru fiecare asociat.
Asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, care depun oferta comuna, beneficiaza de reducerea cuantumului cifrei de afaceri conform Legii n.r346/2004 actualizata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista princip serv prest în ult 3 ani , per 2008-2010 si final cel mai tarz 31.12.2010 cu valori, per de prest, benef, (Conf serv prest se realiz printr-o declar scrisa a op ec-complet Form 12 E si a tab anexat )Cer min, indepl uneia din urmat sit: a)val 1 contr de prest de serv sim (din lista), sa fie = sau > de cat 350.000 lei , sau b) suma val a 2 contr de prest de serv simil (din lista) sa fie = sau mai > de cat 590.000 lei. Serv sim = servicii de paza 2. Doc const elib conf art 97^¹ din HG nr 925/2006 sau recomand de benefi/ client (in orig sau copie) in care sa se prec daca serv au fost efect in conf cu norm prof din dom si daca au fost duse la bun sfarsit pt contr la pct 1a) sau 1b) prez pt indepl cer min .3. Lic de funct elib de M.A.I–I.G.P–Dir Pol de Ord Publ, in conf cu L nr 333/2003 si HG 1010/2004 (doc copie) 4. Declar pe proprie rasp ca la contr va prez polita de asigurare de rasp civila a soc spec , const pt serviciul de paza la SC COLTERM SA Timisoara. Polita de asig va acoperii prejudiciu de 700.000 lei. Incheierea cont este cond de prez politei.5.Declar cu inf priv nr mediu, în ult 3 ani, al pers angajat, asig cu pers spec de paza atest pt prest serv de paza in conf cu prev L nr 333/2003 si HG nr 1010/2004, nr si preg cadrelor de cond si pers resp direct de îndepl contr 6. Declar care contine inf priv dot spec, util, echip tehnic, mijl de transp si interv pt a actiona in caz de necesit , alte mijl fixe pe care candi/of se angaj sa le utiliz pt îndepl contr. Cer min: ofertantul sa aiba in dotare minim urmat dotari : bastoane de cauciuc, spray iritant lacrimogen, tomfe, armament si munitie neletala, echip de comunicare, lanterna pt perioada de noapte, binoclu infrarosu, masina de interventie inscript cu sigla firmei, unif coresp anotimp.7.Declar prestat ca detine dispecerat de monit prop cu echip proprii de interv pe raza mun Timisoara, avizat conf L nr 333/2003 si va prez in copie avizul. Inf priv asociati, inf priv subcontr.inf sustin Un grup de op econ care dep oferta comuna, capt tehn si prof se demonstr prin luarea în consid a res tut membr grup,. cu exceptia cond de la pct 3 si 5 care trebuie indepl de fiecare membru al grup.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.04.2011 23:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.04.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.04.2011 10:00
Locul: sediul SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA (p- sala instr) str Episcop Joseph Lonovici nr 4
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantul imputernicit al op ec desemnat sa participe la deschidere/negociere , respectiv copie dupa actul de identitate al acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr.6 sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. 0213104641 , Fax: 0213104642

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in term de 5 zile incep cu ziua urmat luarii la cunost, in cond OUG 34/2006, modif si compl ulter, de catre contestator de un act al aut contr pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Compania Locala de Termoficare COLTERM SA
Adresa postala: str Episcop Joseph Lonovici nr 4 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300092 , Romania , Tel. 0256308348

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2011 12:50

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*