Licitatie pentru prestarea serviciilor de paza si protectie la sediul Directiei Silvice Giurgiu

Anunt de participare numarul 114084/13.01.2011
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA
Numar anunt de participare: 114084 / 13.01.2011
Denumire contract: Prestarea serviciilor de paza si protectie la sediul Directiei Silvice Giurgiu
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA
Adresa postala: str 1Decembrie 1918, nr 12 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080191 , Romania , Punct(e) de contact: Gisca Stefan Marian , Tel. 0246 218 238 , Email: office@giurgiu.rosilva.ro , Fax: 0246 218 292 , Adresa internet (URL): www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Prestarea serviciilor de paza si protectie la sediul Directiei Silvice Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Str 1Decembrie 1918, nr 12, Giurgiu
Codul NUTS: RO314 – Giurgiu

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de paza la sediul DS Giurgiu, cu agenti de paza.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de paza in perioada 15.02.2011-30.12.2011
Valoarea estimata fara TVA: 54,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 15.02.2011 pana la 30.12.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Valoarea de 500 lei se poate achita cu Op in contul RO63BRDE190SV03187991900-BRD Giurgiu, numerar la casieria unitatii sau orice alt instrument bancar, societate de asigurare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri din productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, Declaratie privind art 181 din OUG 34/2006, Certificat fiscal privind achitarea obligatiilor la buget emis dupa 01.01.2011, Certificat de inregistrare la R.C., Certificat Constatator emis de R.C., Declaratie priv calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, Autorizatie sau orice alt document emis de I.G.P. privind capacitatea de executarea serviciilor de paza si protectie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra mdeie de afaceri pe ultimii 3 ani
Ultimul bilant contabil depus
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivelul minim 100 000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada privind asigurare logistica
Lista serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani
Uniforme si echipamnet de protectie cu insemne inregistrate la OSIM
Atestate profesionale ale personalului de paza
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Minim un serviciu similar cu recomandare de la Beneficiar sau Document Constatator
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.02.2011 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.02.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.02.2011 18:00
Locul: Sediul D.S. Giurgiu, str 1 Decembrie 1918, nr 12, Giurgiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentant legal sau imputernicit
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642

Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, nr 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic
Adresa postala: str 1Decembrie 1918, nr 12 , Localitatea: Giurgiu , Cod postal: 080191 , Romania , Tel. 0246 218 238 , Email: office@giurgiu.rosilva.ro , Fax: 0246 218 292

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2011 16:07

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*