Licitatie pentru servicii de paza la Apavital SA Iasi

Anunt de participare (utilitati) numarul 114095/14.01.2011
Detalii procedura
Autoritate contractanta: Apavital SA Iasi
Numar anunt de participare: 114095 / 14.01.2011
Denumire contract: Servicii de paza
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6 , Localitatea: Iasi , Cod postal: RO-700495 , Romania , Punct(e) de contact: Ovidiu Azoicai , Tel. 0332-413257 , Email: ovidiu.azoicai@apavital.ro , Fax: 0332-413230 , Adresa internet (URL): www.apavital.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Alte institutii guvernate de legea publica
Activitate (activitati)
– Apă

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Locurile de consum specificate in caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO213 – Iasi

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul I- servicii de paza a obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectie a persoanelor ce apartin S.C.APAVITAL S.A.Iasi , din mun. si jud.Iasi, asa cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini.
Lotul II- servicii de paza a obiectivelor , bunurilor , valorilor si protectie a persoanelor ce apartin S.C.APAVITAL S.A.Iasi , din jud. Neamt, asa cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
SERVICII DE PAZA – conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 992,151 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.04.2011 pana la 30.03.2012
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantie de participare pentru Lotul I – 16.000 lei; Garantie de participare pentru Lotul II – 3.700 lei; Garantie de buna executie: 5% din valoarea fiecarui contract fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale S.C. APAVITAL S.A.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice operator are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual sau intr-un grup de operatori (asociere/subcontractare).
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratia privind eligibilitatea;
-declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
-certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii,
-autorizatie de functionare / altele echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii generale se va completa Formularul 24 din Sectiunea Formulare si Modele;
-documente care sa prezinte cifra de afaceri,impozite platite catre organele fiscale locale si centrale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
– se vor prezenta documente din care sa rezulte ca unitatea detine licenta eliberata de Inspectoratul General al Politiei Române;
-se vor prezenta documente din care sa rezulte ca unitatea este certificata cu ISO 9001/2000 privind sistemul de management al calitatii (sau echivalent);
– dovada a experientei profesionale prin prezentarea a max.3 contracte încheiate anterior (prima si ultima pagina);
– se vor prezenta 2 recomandari din partea unor beneficiari diferiti , care sint beneficiarii aceluiasi tip de serviciu cu cel ofertat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatiile privind organizarea licitatiei electronice sunt mentionate in documentatia de atribuire a procedurii.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
02/ 12.01.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.02.2011 16:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.02.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.02.2011 10:00
Locul: Sediul SC Apavital S.A. Iasi, Str. Mihail Costachescu, nr. 6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la deschiderea ofertelor prin persoane imputernicite in scris sa reprezinte interesul operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavopoleus nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40(021)310.46.4 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 (021) 310.46.42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic-Contracte
Adresa postala: S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr. 6 , Localitatea: Iasi , Cod postal: 700495 , Romania , Tel. +40(0332). 413.129 , Email: vasile.enia@apavital.ro , Fax: +40(0332). 413.257 , Adresa internet (URL): www.apavital.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2011 10:13

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*