LICITATIE servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Colegiul Tehnic Mihai Bravu

Detalii procedura
Autoritate contractanta: COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BRAVU”
Numar anunt de participare: 116245 / 03.03.2011
Denumire contract: Contract prestari servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Colegiul Tehnic Mihai Bravu – Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini.
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLEGIUL TEHNIC “MIHAI BRAVU”
Adresa postala: sos mihai bravu 428 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 725628 , Romania , Punct(e) de contact: GHEORGHE POPESCU , Tel. 0726311884 , Email: mhbrv@yahoo.com , Fax: 3.22.70.93 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Unitate de invatamant

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract prestari servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Colegiul Tehnic Mihai Bravu – Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Centrul bugetar Mihai Bravu – cf caiet de sarcini
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract prestari servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Colegiul Tehnic Mihai Bravu – Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
85143000-3 – Servicii de ambulanta (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cf caiet de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 575,811.25 RON

II.2.2) Optiuni
Da
Aut contract isi reze dreptul de a aplica art 122 lit.j din OUG34/2006 cu modif si complet ult.

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
245 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare 4355.81 lei se con prin vir banc sau instr de cond leg de o soc banc ori de o soc de aig, care se prez in orig in cuant si pt per prev in doc de atrib
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contract de asociere legalizat ininte de data semnarii ctr.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta; Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale eliberat de autoritatile competente de pe lânga Unitatile Administrativ Teritoriale,Certificatul va fi prezentat în original sau copie legalizata la notariat;Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat,Certificatul va fi prezentat în original sau copie legalizata la notariat;Certificat constatator – obiect de activitate (cod CAEN) – eliberat de Ministerul Justitiei Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunal (original)sau copie legalizata; Certificat de înregistrare eliberat de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunal, copie legalizata la notariat;Copie legalizata la notariat dupa licenta de functionare eliberata de IGPR.
Dovada de inregistrare cu denumirea operatorului economic si a semnelor distinctive la OSIM,copie conform cu originalul; Avizul de functionare al dispeceratului, copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008,2009,2010) trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima de 1.036.460,25 LEI;Bilant contabil la data de 31.12.2009 vizat si inregistrat de organele competente, copie conform cu originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani (2008,2009,2010) trebuie sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima de 1.036.460,25 LEI;Bilant contabil la data de 31.12.2009 vizat si inregistrat de organele competente, copie conform cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale,Experienta similara: Experienta in realizarea cu succes, in ultimii 3 ani a cel putin un contract de natura similara cu o valoare totala de 575.000,00 LEI fara TVA,Recomandari din partea beneficiarilor pentru contractele similare indeplinite solicitate,O lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani,Resurse umane si structura managementului,Informatii privind dotarile specifice; Lista cuprinzând subcontractantii / asociatii; Informatii privind standarde de asigurare a calitatii; Informatii privind standarde de protectie a mediului; Informatii privind conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca;Informatii privind securitatea informatiei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale,Experienta similara: Experienta in realizarea cu succes, in ultimii 3 ani a cel putin un contract de natura similara cu o valoare totala de 575.000,00 LEI fara TVA,Recomandari din partea beneficiarilor pentru contractele similare indeplinite solicitate,O lista a principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani,Resurse umane si structura managementului,Informatii privind dotarile specifice; Lista cuprinzând subcontractantii / asociatii; Informatii privind standarde de asigurare a calitatii; Informatii privind standarde de protectie a mediului; Informatii privind conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca;Informatii privind securitatea informatiei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.04.2011 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.04.2011 10:00
Locul: Primaria Sector 3 sala de consiuliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliu National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavreopoleus Nr 6 , Localitatea: bucuresti , Cod postal: 030004 , Romania , Tel. 0213104642 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Sector 3
Adresa postala: Str Parfumului Nr 2-4 , Localitatea: bucuresti , Cod postal: 030842 , Romania , Tel. 0213260427 , Fax: 0213260427

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2011 10:43

Descarca caietul de sarcini

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*