METROREX S.A. organizeaza licitatie pentru servicii de paza monitorizare si interventii

Doresc sa va prezint mai jos, detaliile privind procedura de achizitie si documentele prezentate pe SEAP (caietul de sarcini il puteti descarca din josul paginii).
Detalii procedura: Tip legislatie: OUG nr.34/2006; Autoritate contractanta: METROREX S.A.; Numar anunt: 155365 / 07.11.2014; Denumire contract: Servicii de paza, monitorizare si interventii
Cuantumul garantiei de participare este de 1.000.000,00 lei., adica 10 miliarde de lei vechi. Este evident ca societatile care vor participa la licitatie sunt limitate, fiind foarte greu pentru o firma mica/medie sa aduca garantii in valoare de 220.000 euro.
La licitatia din Septembrie a participat Scorseze, Nei-Grup Est, Shelter-Guard One si Mike care nu a avut bani de garantie. Shelter cade din start, prin urmare ramane sa se bata Scorseze cu Nei si Grup Est.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA GONTILA , Tel. +40 0213360090/5579 , Email: ngontila@metrorex.ro , Fax: +40 0213125149 , Adresa internet (URL): www.metrorex.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Societate comerciala sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Activitate (activitati)
– Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de paza, monitorizare si interventii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 – Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 30 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 39,264,875.4 si 52,907,753.4 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: numarul de contracte subsecvente estimate a fi încheiate: minim 3 si maxim 30 Durata estimata a contractelor subsecvente: între 1 si 12 luni Valoarea estimata a unui contract subsecvent: min. 1.308.829,18 lei si max. 21.163.101,36 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de paza, monitorizare si interventii în statiile, trenurile si depourile de metrou, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1 – Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala: maxim 5.522.730 ore pentru 30 luni
Detalierea privind obiectul acordului-cadru:
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza a se atribui pe toata perioada acordului-cadru: 21.163.101,36 lei fara TVA;
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza a se atribui pe toata perioada acordului- cadru: 1.308.829,18 lei fara TVA;
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent: minim 136.621ore si maxim 2.209.092 ore;
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: minim 4.098.630 ore si maxim 5.522.730 ore;
Valoarea estimata fara TVA a acordului-cadru: maxim 52.907.753,40 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: intre 39,264,875.4 si 52,907,753.4 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1.000.000,00 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Daca ofertantul este IMM, îndeplinind conditiile prevazute de Legea 346/2004, modificata si completata prin OG 27/2006, acesta poate depune garantia de participare în valoare de 50% din cuantumul precizat anterior, cu conditia atasarii documentelor doveditoare privind statutul de IMM prevazute prin actele normative mentionate. 1. Garantia pentru participare se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta în original si care trebuie sa prevada dreptul achizitorului de a retine garantia de participare atunci când ofertantul se afla în oricare din urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. 2. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. 3. În cazul în care instrumentul de garantare este emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari din strainatate, acesta va fi însotit de o traducere autorizata/legalizata în limba româna. 4. În cazul unei asocieri, instrumentul de garantare trebuie sa nominalizeze toti membrii asocierii. 5. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor. 1. Ofertantul invitat de catre achizitor sa încheie acordul-cadru de achizitie are obligatia de a constitui garantia de buna executie a carei valoare va fi de 10 % din pretul fara TVA al fiecarui contract subsecvent. 2. Societatile care fac dovada ca sunt IMM, depunând documentele respective împreuna cu oferta, vor beneficia de reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de buna executie. 3. Garantia de buna executie a contractului subsecvent se constituie în conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursele de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit sunt asigurate din subventie de la bugetul de stat si venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 – se va prezenta declaratia completata conform Formularului nr. 12A din Sectiunea III – Formulare.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru.
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Tert sustinator.
Cerinta nr. 2 – Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 – se va prezenta declaratia pe proprie raspundere completata conform Formularului nr. 12B din Sectiunea III – Formulare
Acest document va fi completat de fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Tert sustinator, cu mentiunea ca tertului sustinator îi sunt aplicabile prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, lit. a, c1 si d.
Cerinta nr. 3 – Declaratie privind respectarea regulilor concurentei – în conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010, ofertantii au obligatia de a prezenta un “Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta”, întocmit conform modelului prevazut în Formularul nr. 4 din Sectiunea III – Formulare.
În cazul unei asocieri, formularul va fi completat si semnat în numele asocierii.
Cerinta nr. 4 – Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 691 din OUG nr. 34/2006 – Se va completa declaratia conform Formularului nr. 5 din Sectiunea III.
Declaratia va fi completata de fiecare Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractant / Tert sustinator. Cerinta 1. Înregistrare:
Se solicita prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sau Tribunalul teritorial. Obiectul acordului-cadru trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul constatator si sa se evidentieze ca activitate autorizata.
Certificatul constatator va fi prezentat de fiecare ofertant/ofertant asociat si trebuie sa mentioneze: datele de identificare, actionarii / asociatii, organele de conducere, administratorii, cotele de participare.
Informatiile cuprinse în Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de primire a ofertelor. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata.
Nota:Ofertantul clasat pe primul loc dupa finalizarea procedurii de achizitie, are obligatia de a prezenta Certificatul Constatator în original/copie legalizata, daca acesta a fost prezentat initial, în cadrul documentelor depuse, în copie lizibila certificata “conform cu originalul”.
Cerinta 2. Avize/licente:
Se solicita prezentarea urmatoarelor documente, valabile la data limita pentru primirea ofertelor:
a) Licenta de functionare tip “P” pentru prestarea serviciilor de paza, eliberata în baza Legii nr. 333/2003, în copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata;
b) Licenta de functionare tip “T” pentru proiectarea, producerea, instalarea, întretinerea si utilizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare antiefractie, eliberata în baza Legii nr. 333/2003, în copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata;
c) Aviz eliberat de Inspectoratul de Politie Judetean / Directia de Politie a Municipiului Bucuresti (dupa caz), pentru conducatorul societatii specializate de paza si protectie, conform Legii nr. 333/2003, prezentat în copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 – Informatii privind situatia economico-financiara: Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 3 din Sectiunea III, completat cu informatii referitoare la:
• datele de identificare a operatorului economic;
• cifra globala de afaceri pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013).
Cerinta minima: Media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 40.000.000 lei.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime, ofertantii vor prezenta în copie lizibila (certificata „conform cu originalul”) orice documente edificatoare care sa confirme cifra globala de afaceri pe ultimii trei ani (ex.: bilant contabil, extras de bilant, raport de audit, raport al cenzorilor etc.)
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea III a documentatiei.
Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2011: 1 euro = 4,2379 LEI
Anul 2012: 1 euro = 4,4560 LEI
Anul 2013: 1 euro = 4,4190 LEI
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima trebuie îndeplinita în mod cumulativ.
Capacitatea economica si financiara a unui ofertant, sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant. În acest caz, sustinatorul va prezenta un angajament ferm (conform Formularului 15a), în sensul art. 186 din O.U.G. 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului (sau a grupului de ofertanti, dupa caz), resursele financiare invocate. Angajamentul ferm prezentat de sustinator trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art. 69¹, art. 180 si art. 181, lit a), c¹) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Tertul sustinator va completa Formularul nr. 15a din Sectiunea III a documentatiei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 – Experienta similara – Ofertantii vor prezenta lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani – Formularul nr. 12 E si anexa.
Cerinta minima: Ofertantul va face dovada faptului ca a realizat în ultimii 3 ani prestare de servicii similare celor care fac obiectul procedurii de achizitie (cu încadrare în codurile CPV 79713000-5 si 79711000-1), în valoare minima cumulata de 20.000.000 lei, la nivelul a cel mult 3 contracte.
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintei minime privind experienta similara, ofertantii vor prezenta certificate/documente (ex.: recomandari/procese verbale de receptie / documente constatatoare etc.) emise sau contrasemnate de beneficiarii mentionati în tabelul anexat Formularului 12E, din care sa rezulte prestarea serviciilor mentionate ca cerinta minima privind experienta similara. Documentele prezentate vor contine obligatoriu informatii legate de obiectul prestarii, cantitatea, valoarea, data la care s-a efectuat prestarea/receptia serviciilor, denumirea prestatorului si a achizitorului.
Modalitatea de indeplinire
Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de primire a ofertelor, precizat în anuntul de publicitate publicat în SEAP.
Valorile vor fi exprimate în lei, la cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv, dupa cum urmeaza:
Anul 2011: 1 euro = 4,2379 lei
Anul 2012: 1 euro = 4,4560 lei
Anul 2013: 1 euro = 4,4190 lei
În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta Formularul 12 E si anexa acestuia, iar cerinta minima trebuie îndeplinita în mod cumulativ.
În cazul prestarilor de servicii similare a caror derulare s-a desfasurat sau se desfasoara si în afara perioadei mentionate (ultimii 3 ani), se vor prezenta obligatoriu documente edificatoare (documente de receptie partiala, documente de plata, etc.) privind partea îndeplinita în cadrul perioadei de 3 ani mentionate.
Cerinta nr. 2 – Dotari – Ofertantii vor prezenta o declaratie privind dotarile de care dispun (dotare proprie sau conventie / precontract închiriere, etc.) si care vor putea fi folosite în cadrul acordului-cadru, pentru îndeplinirea cerintelor precizate în caietul de sarcini.
Declaratia va mentiona explicit angajamentul ofertantului ca dotarile cuprinse în lista prezentata sunt disponibile în sensul de a fi montate/puse la dispozitia achizitorului sau, dupa caz, de a putea fi utilizate la întreaga capacitate în cadrul acordului-cadru.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul 12H si anexa acestuia din Sectiunea III.
Cerinta nr. 3 – Personal – Ofertantii trebuie sa faca dovada asigurarii unui numar minim de personal autorizat sa desfasoare activitati de paza, respectiv minim 700 agenti, care sa permita îndeplinirea obiectului acordului-cadru, în conformitate cu cerintele formulate în Caietul de sarcini. În acest sens, se va prezenta o lista a personalului propus pentru îndeplinirea obiectului acordului-cadru, însotita de documente care atesta certificarea/ autorizarea acestuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003.
Vor fi prezentate documente de calificare profesionala – atestat ,,Agent securitate”, eliberat de Politia judeteana sau a Municipiului Bucuresti – copii vizate ,,conform cu originalul” prin semnatura si stampila reprezentantului legal al ofertantului.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta Formularul 12I si anexa acestuia din Sectiunea III.
Cerinta nr. 4 – Informatii privind asociatii si/sau subcontractantii – Ofertantii vor prezenta lista cuprinzând asociatii / subcontractantii, daca este cazul, cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi îndeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora.
Oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere (daca este cazul). Pentru acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii îsi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si în numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Întelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii sunt obligati sa ramâna în asociere pe întreaga durata a contractului. În cazul în care ofertantul este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, acestia vor semna o declaratie prin care se obliga ca, în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare, sa legalizeze asocierea si sa prezinte achizitorului contractul de asociere legalizat, înainte de data semnarii acordului-cadru de prestari servicii.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta, daca este cazul, Formularul 12 G si Anexele 1 si 2 ale acestuia.
Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant, sau a unui grup de ofertanti, poate fi sustinuta de o terta persoana, fizica sau juridica, indiferent de relatiile juridice existente între aceasta si ofertant.
În acest caz, sustinatorul va prezenta un angajament ferm (conform formularului nr. 15b), în sensul art. 190 din O.U.G. 34/2006, ca va pune la dispozitia ofertantului (sau a grupului de ofertanti, dupa caz), resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse în sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii acordului-cadru în cauza, în conditiile si în termenele acestuia. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle în situatiile prevazute de art 69¹, art. 180 si art. 181 lit a), c¹) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul nr. 15 b din Sectiunea III a documentatiei, completat de tertul sustinator.
Ofertantii vor prezenta documente emise de organisme acreditate privind atestarea implementarii sistemului de management al calitatii la nivelul ISO 9001:2008, corespunzator activitatilor care fac obiectul acordului – cadru. În cazul în care ofertantul nu detine un certificat în acest sens, cerinta exprimata se va considera îndeplinita prin prezentarea oricaror documente echivalente/probe sau dovezi, în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Documentele vor fi prezentate în copie lizibila semnata si certificata “conform cu originalul” si vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire
În cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie îndeplinita de fiecare asociat în parte, corespunzator specificului activitatii desfasurate în cadrul acordului-cadru
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) TIPUL PROCEDURII
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.11.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.11.2014 13:00
Locul: Bucuresti, Ministerul Transporturilor, Sector 1, B-dul Dinicu Golescu nr.38,et.9, cam 45
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la sedinta de deschidere a ofertelor prin reprezentanti împuterniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) ALTE INFORMATII
1. Ofertantii vor prezenta în plicul cu documente de calificare, informatii privind calitatea de participant la procedura – se va completa o declaratie conform Formularului nr. 12C din Sectiunea III a documentatiei de atribuire. 2. În conformitate cu prevederile art. 271¹, alin. (1) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006, în cazul depunerii unei contestatii/plângeri, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita prin virament bancar în contul RO87 BPOS 7040 2775 727R ON02 deschis la BANC POST – PALAT CFR, sector 1 sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de buna conduita este, conform art. 271¹, alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, calculat la cursul BNR de la data constituirii garantiei. Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin de 90 zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa ca inadmisibila.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Exercitarea cailor de atac se va face în conformitate cu prevederile art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. METROREX S.A., Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Tel. +40 213193601/5389 , Fax: +40 213125149
VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT
06.11.2014 09:01

DOWNLOAD CAIET DE SARCINI


Download fisa de date
Download model acord cadru
Download model contract
Download formulare

Acest articol a fost publicat în Diverse. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la METROREX S.A. organizeaza licitatie pentru servicii de paza monitorizare si interventii

 1. root spune:

  La prima vedere pare ca avem o surpriza din partea societatii Scorseze, care nu a mai participat la aceasta licitatie.
  Participantii sunt:

  1. Grupul de firme: Nei Guard – Grup Est – Nitro Guard Security (Scorseze)
  2. Tiger Protector – Zip Escort din Constanta

  Nei Guard si Grup Est sunt 2 societati cu peste 1500 de salariati fiecare si peste 40.000.000 lei cifra de afaceri / an

  Tiger si Zip Escort sunt deasemenea 2 colosi cu peste 1000 de salariati fiecare si peste 30.000.000 lei cifra de afaceri anuala.

  Nitro este o firma minuscula care pare ca nu are ce cauta in primul grup. Analizand detaliile am vazut ca unica asociata este DINU LAURA DANIELA, persoana care este asociata si la CONCEPT AUTO SERVICE SRL.
  Si mai interesant este ca analizand actele aditionale depuse la Reg. Comertului, observam ca in anul 2010 Dl. MURSEZ LUCIAN NICOLAE, iese din societate
  prin cesiunea tuturor părţilor sociale deţinute, către dra. DINU LAURA-DANIELA, care devine astfel asociat unic.

  Pentru cei ce nu stiu, Dl MURSEZ este patronul firmei de paza SCORSEZE de unde reiese clar ca Scorseze participa la licitatie prin NITRO dintr-un singur motiv:
  Scorseze este sub controlul ANAF si are mari probleme cu justitia datorita deducerilor frauduloase de TVA si impozit profit.
  Se pare ca vom asista la dispatia SCORSEZE si explozia NITRO intr-un viitor apropiat.

  Ce este totusi foarte dubios este asocierea dintre NEI-Grup Est si SCORSEZE (Nitro), care acum 2 luni concurau separat. Se pare ca Dl. Mursez are radacini adanci la Metrorex si mai bine papa toata lumea din ditamai tortul decat sa se bata ca chiorii si sa refaca licitatia de n ori. Ghinionul lui a fost ca Nei-Grup Est a apucat sa intre cu agentii de paza in teren si nu a mai putut sa ia singur totul.

  Nu stiu inca rezultatul, dar in opinia mea este posibila o surpriza, intrucat la prima vedere parea ca asocierea Nei-GES-Scorseze nu are concurenta odata cu prabusirea Shelter, iar Guard One nu avea cum sa participe singura.
  Pe de alta parte, avand in vedere cumpararea Shelter de catre Tiger, era de asteptat o noua asociere Tiger cu cineva. Ma asteptam la Alistar, BGS, Civitas, G4S, Securitas, Interguard dar nicidecum la ZIP din CT.

  Iar referitor la Guard One trebuie sa analizam putin ultimii 5 ani ca sa vedeti cum a avut cifra de afaceri de 200 miliarde vechi/an dar a mers pe PIERDERE.
  Afacere asemanatoare cu Shelter, poate se sesizeaza cineva din oficiu si aici!!!!

  Cu stima

  Admin PAZA.ME 😉

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*