Modelul REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL SOCIETĂŢII SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

Modelul REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL SOCIETĂŢII SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE
Modelul in format word pt download il gasiti in josul paginii.


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL SOCIETĂŢII SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE SC…………………………………………….SRL(S.A.) din __________

MODEL CADRU ELABORAT ÎN SPRIJINUL SOLICITANŢILOR DE LICENŢĂ ÎN DOMENIUL PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR
FORMA FINALA SE DEPUNE DUPĂ CE SE ADAPTEAZĂ CARACTERISTICILOR SOCIETĂŢII PRIN
COMPLETAREA CONŢINUTULUI EXISTENT –

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 – S.C.”……………………………………………………..” S.R.L.(S.A.), denumită în continuare SOCIETATEA, are ca activitate principală, codul CAEN 8010 – Activităţi de protecţie şi gardă, conform actului constitutiv şi Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, identificată prin codul unic de înregistrare ………………. şi numărul de ordine J ..…/……/…….……, reprezentată de ……………………………………….., în calitate de administrator, este licenţiată să desfăşoare următoarele activităţi:
a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi servicii de consultanţă în domeniu ;
b) servicii de pază a transporturilor de bunuri şi valori, precum şi servicii de consultanţă în domeniu ;
c) servicii de protecţie personală specializată, denumită gardă de corp precum şi servicii de consultanţă în domeniu.
Art.2 – SOCIETATEA îşi desfăşoară activitatea specifică în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice adoptate prin H.G. nr.301/2012 şi H.G. nr.935/2007, precum şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETATII
Art.3 (1) – SOCIETATEA îşi desfăşoară activitatea numai în sedii declarate, autorizate, înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi notificate poliţiei competente teritorial.
(2) Societatea poate desfăşura activităţile prevăzute în licenţa de funcţionare la nivel naţional, cu notificarea prealabilă a inspectoratelor de poliţie judeţene sau D.G.P.M.B. pe raza cărora prestează servicii.
Art.4 – SOCIETATEA are următoarea structură organizatorică: Se prezintă structura adoptată de fiecare societate.

CAPITOLUL III
CONDIŢII DE ANGAJARE A PERSONALULUI

Art.5 – (1) SOCIETATEA prestează servicii de pază şi protecţie folosind numai personal propriu angajat.
(2) Angajarea personalului conducere sau de execuţie se face în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din Legea nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Numirea în funcţii de conducere sau de execuţie se face potrivit competenţelor profesionale dobândite potrivit legii şi a atribuţiilor prevăzute în fişa postului.
(4) Personalul care desfăşoară activităţi de control acces, securitate incinte, gardă de corp, intervenţie pază şi ordine, şi transport valori trebuie să deţină competenţele specifice obţinute prin cursuri de specializare.

CAPITOLUL IV
PREGĂTIREA PERSONALULUI ŞI CONTROLUL
ACESTUIA ÎN SERVICIU

Art.6 – La instituirea dispozitivului de pază în obiectiv, agenţii de securitate vor fi instruiţi cu privire la particularităţile obiectivului, consemnele generale şi particulare prevăzute în planul de pază, precum şi modul de acţiune în caz de eveniment.
Art.7 – (1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, conducătorul societăţii trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un şef de tură pe schimb, care efectuează instruirea şi repartizarea în posturi a personalului de pază, preluând atribuţiile unui post de pază în caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază, conducătorul societăţii specializate trebuie să desemneze un şef de obiectiv care să asigure relaţionarea permanentă cu beneficiarul şi să dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum şi controlul personalului din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puţin o dată pe schimb, de către personalul cu atribuţii de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control.
(5) Şeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenţilor de pază cu prevederile consemnelor generale şi particulare şi răspunde de modul de executare a serviciului de către aceştia.

CAPITOLUL V
DOTAREA PERSONALULUI DE SECURITATE CU MIJLOACE DE APĂRARE ŞI FOLOSIREA ACESTORA

Secţiunea 1
Dotarea cu mijloace de autoapărare
Art.8. – (1) Dotarea personalului de securitate cu mijloace de apărare se stabileşte prin planul de pază/protecţie avizat de poliţie, şi se face în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor metodologice adoptate prin HG nr.301/2012.
(2) Pentru executarea serviciului de pază înarmat, agenţii de securitate trebuie să deţină avizele prevăzute de Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a normele metodologice de aplicare.
(3) Dotarea personalului cu uniforme, însemne şi ecusoane se face potrivit Legii nr.333/2003, H.G. nr.301/2012 şi H.G. nr.935/2007 şi se stabileşte prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.
Art.9. – (1) Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condiţiile legii, în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, precum şi pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, a avutului public şi privat şi oprirea acţiunilor violente ale elementelor turbulente.
(2) Bastonul de cauciuc sau tomfa pot fi folosite atunci când procedeele de luptă corp la corp nu au dat rezultatele scontate, ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
(3) Mijloacele din dotare nu se vor mai folosi dacă persoanele vinovate s-au supus somaţiei personalului de pază ori au încetat acţiunile agresive.
(4) Mijloacele din dotare nu se vor folosi asupra copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu infirmităţi fizice vădite şi se va evita folosirea împotriva bătrânilor ori a celor cu o constituţie fizică debilă, cu excepţia cazurilor în care se acţionează în grup sau se folosesc arme albe sau obiecte contondente, sau care prin activitatea desfăşurată pun în pericol iminent viaţa, integritatea corporală a personalului de pază ori a altor persoane.
Art.10 – SOCIETATEA stabileşte prin proceduri interne modul de folosire a mijloacelor din dotarea personalului de securitate.

Secţiunea a 2-a
Dotarea cu animale de serviciu
Art.11 – (1) SOCIETATEA foloseşte pentru asigurarea pazei obiectivelor care au o mare întindere (culturi agricole, pomicole) cai de serviciu sau câini de serviciu, special antrenaţi, cu respectarea prevederilor legale incidente şi a procedurilor de lucru.
Art.12 – (1)Dotarea personalului de paza cu câine/cal de serviciu se face în raport cu specificul activităţilor de paza şi acţiunilor ce rezulta din planul de paza, în anumite posturi de paza din obiectivele unde analiza de risc justifica aceasta necesitate cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.
(2) În planurile de paza vor fi nominalizate posturile şi agenţii de paza care au în dotare animale de serviciu.
Art.13 – Obiectivele în care sunt folosiţi câini de serviciu vor fi semnalizate cu plăcuţe de avertizare vizibile.

ATENŢIE !
ART. 11-13 – VOR FI MENŢIONATE DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE SE FOLOSESC ANIMALE DE SERVICIU ÎN ACTIVITATEA DE PAZĂ

CAPITOLUL VI
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI
Art.14 – Personalul de conducere (administrator, preşedinte al consiliului de administraţie directorul general/executiv) are următoarele obligaţii:
a) asigură respectarea prevederilor legale şi a regulamentelor proprii în organizarea şi funcţionarea pazei, în angajarea, pregătirea şi controlul personalului, portul uniformei şi a însemnelor distinctive, precum şi în dotarea cu mijloace de intervenţie şi apărare individuală, conform legii ;
b) asigură dotarea personalului de pază cu uniforme, însemne distinctive şi ecusoane de identificare ;
c) asigură documentele specifice necesare executării şi evidenţierii serviciului de pază, conform modelor stabilite în H.G. nr. 301/2012, precum şi folosirea acestora.
d) numeşte prin decizii persoanele cu funcţii de conducere şi coordonare a activităţilor specifice şi le stabileşte atribuţiile prin fişa postului;
e) notifică serviciul de ordine publică din inspectoratul de poliţie judeţean/DGPMB pe raza căruia are sediul social, cu privire la încetarea sau întreruperea activităţii, depunând licenţa de funcţionare pentru retragere.
f) informează semestrial, serviciul de ordine publică din inspectoratul judeţean de poliţie/D.G.P.M.B., pe raza căruia îşi are sediul social, despre întreaga activitate desfăşurată, conform modelului postat pe pagina web – www.politiaromana.ro.
Pentru activităţile desfăşurate pe raza altor judeţe, reprezentantul societăţii va depune informarea la serviciile de ordine publică competente teritorial, care va cuprinde numai serviciile prestate în judeţul respectiv.

SE COMPLETEAZĂ ŞI CU ALTE ATRIBUŢII ..!

Secţiunea a 2-a
Personalul de execuţie
Art. 15 – Pentru fiecare funcţie de execuţie se vor consemna atribuţiile specifice.
Art. 16 – Şef zonă/obiectiv:
Art. 17 – Şef tură:
Art. 18 – Agent de securitate/agent transport valori/gardă de corp, etc.

CAPITOLUL VII
DESCRIEREA UNIFORMEI DE SERVICIU ŞI A ÎNSEMNELOR DISTINCTIVE

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
Art.19 – Personalul de securitate execută serviciul echipat cu uniforma aprobată, asigurată de conducerea societăţii, conform H.G. nr.935/2007, în raport de specificul activităţilor şi acţiunilor întreprinse, precum şi a condiţiilor atmosferice.
Art.20 – SOCIETATEA asigură controlul personalului de securitate pentru a nu folosi în serviciu alte articole vestimentare decât cele aprobate prin prezentul regulament.

SECŢIUNEA a 2-a
Uniforma de serviciu
Art.21 – Uniforma de serviciu a personalului de securitate se compune din:
1)Coifură: şapcă, şepcuţă, căciulă, beretă (basc), fes.
2)Îmbrăcăminte: sacou, bluzon, geacă, vestă, bluză de protecţie împotriva frigului, pantalon, îmbrăcăminte groasă (scurte matlasate sau îmblănite, hanorace, impermeabile de ploaie, şube, haine de piele etc.).
3)Lenjerie: cămaşă, cămaşă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă, tricou.
4)Încălţăminte: pantofi, bocanci, ghete.
5)Echipament divers: cravată, fular, centură, curea.

Art. 22. – ATENŢIE!
LA ACEST ARTICOL VA FI DESCRIS DISTINCT FIECARE ARTICOL DE ECHIPAMENT PRECIZÂNDU-SE CULOAREA, CROIALA ŞI TIPARUL

SECŢIUNEA a 3-a
Uniforma de intervenţiei sau protecţie
Art.23 – Uniforma de intervenţie sau protecţie se compune din:
a) combinezon;
b) salopete;
c) cizme de cauciuc sau bocanci.
Art. 24. – IDEM ART.22

SECŢIUNEA a 4-a
Însemnele distinctive
Art.25 – Articolele de îmbrăcăminte sau de protecţie vor fi inscripţionate vizibil, pe partea din spate, cu denumirea şi sigla societăţii înregistrate şi aprobate.
Art.26 – În timpul serviciului, personalul de securitate are obligaţia de a purta ecusonul de identificare la vedere, în partea stângă superioară, asigurând vizibilitatea datelor de identificare.
Art.27 – Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament va fi supusă prealabil, aprobării Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică, prin actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.28 – (1) Licenţa de funcţionare nu poate constitui obiectul tranzacţiei în cazul cesionării părţilor sociale ale societăţii comerciale.
(2) Înainte de cesionarea totală a părţilor sociale administratorul societăţii va depune originalul licenţei de funcţionare la inspectoratul judeţean de poliţie/DGPMB, după caz, pentru anulare.
Art.29 – Prezentul regulament a fost încheiat în 2 exemplare, unul pentru societate şi celălalt pentru poliţie.
Art.30 – Prezentul regulament anulează Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat cu nr. ……… din__.__.2012. (NUMAI ÎN CAZUL ACTUALIZĂRII REGULAMENTULUI APROBAT ANTERIOR!)

ADMINISTRATOR
NUME ŞI PRENUME (ÎN CLAR)

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA


descarca model;

Acest articol a fost publicat în Legislatie, Legislatie paza si protectie, Paza si protectie. Salvează legătura permanentă.

Un răspuns la Modelul REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE AL SOCIETĂŢII SPECIALIZATE DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

  1. Pingback: FORMALITĂŢILE NECESARE LICENŢIERII PENTRU ACTIVITĂŢI DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE potrivit HG nr. 301/2012 | Firme de paza | Serviciile de paza si protectie din Romania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*