PROGRAMĂ-CADRU pentru calificarea: „Agent de securitate” – Cod NC 5169.1.3

PROGRAMĂ-CADRU pentru calificarea: „Agent de securitate” – Cod NC 5169.1.3


Programa-cadru a fost elaborată cu consultarea furnizorilor de formare profesională, a organizaţiilor patronale şi a asociaţiilor profesionale din domeniul securităţii private, fiind aprobată de Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Ordine Publică sub nr. 342.471/01.08.2012.

CUPRINS:
1. Prezentare generală
2. Standardul utilizat în elaborarea programei-cadru
3. Durata cursului
4. Condiţii de acces
5. Obiective generale
6. Recomandări metodologice
7. Programa de pregătire

1. PREZENTARE GENERALĂ
Programa-cadru pentru calificarea: „Agent de securitate” a fost elaborată în scopul asigurării suportului unitar pentru organizarea cursurilor de calificare de către furnizorii de formare profesională în vederea dobândirii de către absolvenţi, a competenţelor profesionale în această calificare pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă.
Conţinutul programei cadru urmăreşte pregătirea profesională pentru calificarea „Agent de securitate”, astfel încât absolventul să aibă capacitatea de a utiliza cunoştinţele teoretice parcurse, deprinderile practice asimilate şi atitudinile specifice ca şi deziderat în asigurarea normalităţii activităţii beneficiarului şi a integrităţii patrimoniului acestuia.
La elaborarea programei cadru s-a avut în vedere:
– Compararea şi corelarea competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional cu prevederile legale în materie şi solicitările societăţilor de pază şi protecţie şi beneficiarilor;
– Structurarea pregătirii profesionale astfel încât să răspundă cerinţelor reale existente;
– Standardul ocupaţional „Agent securitate obiective, bunuri şi valori” elaborat în anul 2009.
Având în vedere prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor metodologice adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 şi ale standardului ocupaţional menţionat, a rezultat că agentul de securitate trebuie să posede mai multe competenţe:


a. Unităţi de competenţă cheie:
Unitatea 1: Comunicare în limba oficială
Unitatea 2: Comunicare în limbi străine
Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
Unitatea 4: Competenţe informatice
Unitatea 5: Competenţa de a învăţa
Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice
Unitatea 7: Competenţe antreprenorială
Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală
b. Unităţi de competenţă generale
Unitatea 1: Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă
Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţia mediului
Unitatea 3: Menţinerea unor relaţii de muncă eficace
c. Unităţi de competenţă specifică:
Unitatea 1: Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului
Unitatea 2: Completarea documentelor specifice serviciului de securitate
Unitatea 3: Asigurarea ordinii de securitate în obiectiv
Unitatea 4: Rezolvarea incidentelor de securitate
Unitatea 5: Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv

Cursul se va desfăşura pe 3 module, după cum urmează:
Modulul I – Pregătirea generală, cu durata de 120 ore, din care: 30 ore instruire teoretică şi 90 activităţi practice;
Modulul II – Pregătirea operaţională, cu durata de 160 de ore, din care: 40 instruire teoretică şi 120 activităţi practice;
Modulul III – Pregătirea specifică rezolvării incidentelor, cu durata de 80 de ore, din care: 20 ore instruire teoretică şi 60 ore activităţi practice.
Pregătirea practică se face potrivit punctului 6 – Recomandări metodologice.
Tipul programului este de calificare.
Absolventul trebuie să aibă abilităţile de comunicare folosind terminologia de specialitate, să identifice sarcinile de efectuat şi să planifice activităţile curente pentru încadrarea în cerinţele postului.
2. STANDARDUL UTILIZAT:
În elaborarea programei-cadru a calificării s-a utilizat standardul ocupaţional: „Agent securitate obiective, bunuri şi valori”, ediţia 2009.
3. DURATA CURSULUI:
Durata totală a cursului este corespunzătoare nivelului 1 de calificare, respectiv: 360 de ore, din care:
– durata totală a pregătirii teoretice de specialitate: 90 de ore;
– durata totală a pregătirii practice : 270 de ore.
Bugetul de timp alocat evaluărilor periodice, pe parcurs şi al evaluării finale nu se include în durata totală a cursului.
4. CONDIŢII DE ACCES:
– persoane cu cetăţenia română sau unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
– minim studii gimnaziale;
– vârsta minimă 18 ani;
– certificat medical/fişa de aptitudini cu specificaţia ”apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate”;
– să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.
5. OBIECTIVE GENERALE:
La finalul cursului absolvenţii trebuie să dobândească cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:
1. Să gestioneze cu răspundere resursele materiale din dotarea postului;
2. Să completeze corect şi lizibil documentele specifice serviciului de securitate;
3. Să asigure permanent ordinea de securitate în obiectiv, inclusiv realizarea controlului acces pentru persoane şi autovehicule;
4. Să rezolve în mod legal şi profesionist, incidentele de securitate;
5. Să asigure informarea operativă a celor în drept privind ordinea de securitate în obiectiv;
6. Să aplice corect normele de securitate şi sănătate în muncă;
7. Să aplice/respecte permanent normele de protecţia mediului;
8. Să asigure menţinerea unor relaţii de muncă eficace.
6. RECOMANDĂRI METODOLOGICE:
Furnizorii de formare profesională au obligaţia respectării în totalitate a programei-cadru, iar demersurile de autorizare a programelor nu necesită avizul prealabil al poliţiei pe programa de pregătire, verificarea respectării acesteia fiind în sarcina specialiştilor desemnaţi de comisia de autorizare.
Verificarea dobândirii competenţelor de către participanţi se realizează în cadrul examenului susţinut în faţa membrilor comisiei de examinare, din care face parte şi un specialist din cadrul poliţiei.
Pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare în activitatea de pregătire profesională, furnizorii de formare trebuie să organizeze cursuri în condiţii materiale optime şi cu mijloace de învăţământ adecvate, după cum urmează:
– Spaţii corespunzătoare pentru pregătirea teoretică şi practică cu dotarea necesară formei de pregătire;
– Calculator şi videoproiector pentru prezentarea suportului de curs asigurând percepţia optică şi auditivă a absolvenţilor;
– Materiale de învăţare, mijloace de învăţământ;
– Suport de curs în Powerpoint şi format letric, legislaţie, standarde;
– Mijloace de autoapărare şi ţinte pentru exersare;
– Mijloace de comunicaţii, accesorii, echipamente şi materiale specifice programei.
În acelaşi scop, se recomandă ca furnizorul să aleagă formele cele mai adecvate pentru desfăşurarea activităţilor teoretice (prelegere, seminar, jocul de rol, dezbatere interactivă, studiu de caz, etc.) şi a celor practice (aplicaţie, activităţi demonstrative, exersări individuale sau în echipă, antrenamente, simulări, etc.)
Furnizorul pune la dispoziţia fiecărui cursant suportul de curs tipărit pe hârtie, care nu se mai restituie.
Formatorii angajaţi ai furnizorilor de formare profesională, trebuie să dovedească calitatea de specialist şi formator.
Formatorii utilizaţi de furnizorii de formare profesională în această calificare îşi dovedesc calitatea de specialist prin prezentarea a cel puţin unul din documentele care atestă că:
a) au absolvit cursuri postuniversitare/postacademice sau de master în instituţii de învăţământ superior acreditate, în domeniile asociate tematicii respective, (ex.: juridic pentru noţiunile juridice, tehnice pentru cele cu caracter tehnic, poliţieneşti pentru noţiunile de specialitate: întocmirea actelor procedurale, constatarea contravenţiei, folosirea mijloacelor din dotare, imobilizare, control corporal sumar, etc.)
b) sunt absolvenţi de instituţii de învăţământ superior şi au îndeplinit atribuţii specifice domeniului pazei cel puţin 10 ani;
c) sunt absolvenţi ai unei instituţii militare sau poliţieneşti şi au activat în structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ca ofiţer, cel puţin 10 ani.
Activităţile practice au rolul de a consolida cunoştinţele asimilate şi a forma deprinderile practice necesare îndeplinirii serviciului.
Se recomandă ca activităţile concrete să vizeze aplicarea practică a cunoştinţelor asimilate pentru temele prezentate în suportul de curs.

Pentru capitolul 7 ( tabelul cu programa), va rugam sa apasati aici.

Iti place? Share pe Facebook:
Acest articol a fost publicat în Legislatie, Legislatie paza si protectie, Paza si protectie, Stiri. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*