Proiect pentru modificarea HG 301/2012 in anul 2015

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea HG nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

1. – Înlocuirea sintagmei: „analiza de risc la securitatea fizică” cu sintagma: ”analiza riscurilor de securitate fizică” în întregul text al actului normativ.”

2. – Art. 2 se reformulează după cum urmează:
„ (1) Adoptarea măsurilor de securitate fizică a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute cu cerinţe minimale de prezentele norme se realizează pe baza „analizei riscurilor de securitate fizică”, pentru celelalte unităţi procesul de analiză fiind opţional.

3. Art. 3 se modifică după cum urmează:
I. Modificarea pct.2 după cum urmează:
„pct. 2 încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3), 6 şi 9 din anexă, referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;
II. Introducerea pct. 21, după pct.2, cu următorul conţinut:
„21 . instituirea măsurilor de pază cu nerespectarea prevederilor art.3 alin.3 din anexă;

III. Introducerea pct. 91 şi 92 , după pct.9, cu următorul conţinut:
„91 . nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art.33”
92 . nerespectarea obligaţiei prevăzute de art.34 alin.1„

IV. Introducerea punctelor 211 şi 212, după pct.21, cu următorul conţinut:
„211. nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 81, 82, 83 şi 84 din anexă;
212 . nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 78 din anexă;”
V. Introducerea punctului 221, după pct.21, cu următorul conţinut:
221 . nerespectarea termenului de depunere a documentaţiei prevăzut de art.87 alin1 din anexă.

VI. Introducerea pct. 261 şi 262, după pct. 26, cu următorul conţinut:
„261 . nerespectarea de către personalul aflat în serviciu a atribuţiilor şi procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului, conform art.93 alin. 3;
262 . nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 96 privind depunerea rapoartelor de activitate;”

4. – Alin. 3 al art.2 din Anexa Normelor metodologice se modifică după cum urmează:
„(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza riscurilor de securitate efectuată de evaluatori înscrişi în Registrul naţional al evaluatorilor de risc de securitate fizică. „

5. – Alin.4 al art.2 se modifică după cum urmează:
„(4) Evaluatorul de risc are obligaţia de evaluare a obiectivului în mod direct, cu imparţialitate, corectitudine şi obiectivitate astfel încât, raportul procesului de analiză să conţină date reale şi pertinente asumate şi de un responsabil al beneficiarului.”

6. – Alin.5 al art.2 se modifică după cum urmează:
„(5) În procesul de analiză a riscurilor de securitate fizică trebuie să asigure identificarea tuturor valorilor apărate, a vulnerabilităţilor şi riscurilor asociate, determinarea nivelului de expunere la producerea unor fapte penale sau antisociale şi să indice concret măsurile protective sau disuasive corespunzătoare acestora.”

7. După alin.5 se introduce patru noi alineate, alin.6, 7, 8 şi 9, după cum urmează:
(6) Înainte de înscriere în registru, evaluatorul trebuie să facă dovada că este asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei poliţe de asigurare valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii evaluatorului pe perioada exercitării calităţii sale.
(7) Evaluatorul răspunde material, contravenţional sau penal, în cazul în care în procesul de analiză a riscurilor nu a identificat unele vulnerabilităţile care au fost exploatate, generând prejudicii în sarcina beneficiarului.
(8) Repetarea faptelor de natură contravenţională în cuantum de 3 fapte într-un interval de 6 luni, atrage suspendarea dreptului de profesare şi radierea temporară din registru pe o perioadă de un an.
(9) „Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, evaluatorii de risc la securitate fizică au obligaţia să informeze, în scris, inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia îşi are sediul societatea declarată, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, despre analizele de risc la securitatea fizică întocmite, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Politiei Romane”

8. – Art.4 se modifică după cum urmează:
„art.4 (1) Conducătorii unităţilor deţinătoare sau care operează cu bunuri, valori sau numerar au obligaţia implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului şi descurajării săvârşirii infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.”

9. – Alin.2 al art.4 se modifică după cum urmează:
„ (2) La obiectivele cu program permanent, în care pe timpul nopţii îşi desfăşoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităţilor au obligaţia amenajării unor ghişee sau instituirea unor măsuri de protecţie la agresiunea personalului care operează cu numerar, seif cu fantă fără acces la chei şi semnalistica de notificare a măsurilor. Se vor institui reguli prin procedurile de securitate cu privire la limitarea plafoanelor în casa de marcat şi interdicţia ca personalul să poarte asupra lor numerar.”

10. – Alin.4 al art.5 se modifică, după cum urmează:
„(4) Actualizarea planului de pază se face numai în situaţia modificării suprafeţei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin depunerea unor acte adiţionale, care se supun avizului poliţiei.

11. – Litera d), alin2 a art.8 se modifică după cum urmează:
„d) analiza riscurilor de securitate fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.”

12. – Alin.3) al art.8 se modifică după cum urmează:
„(3) În situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului ori cu privire la autoritatea funcţiei, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară şi prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă,respectiv în registrul comerţului. În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc de părţile în litigiu sau încaz contrar, acestea rămân cele stabilite în planul de pază avizat anterior apariţiei litigiului.

13. – Alin.4) al art.8 se modifică după cum urmează:
„(4) Avizul poliţiei pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condiţiile care au stat la baza acordării, caz în care beneficiarul şi prestatorul aplică măsurile de restabilire a situaţiei legale, cu notificarea măsurii şi a motivelor celor îndreptăţiţi.”

14. – Art.9 se modifică după cum urmează:
„(1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi de pescuit, parcurilor de extracţie sau depozitare, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere şi a altor obiective specifice se adaptează caracteristicilor funcţionale ale acestora.
(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depăşesc limitele unei unităţi administrativ-teritoriale se avizează de unitatea de poliţie competentă teritorial pe raza căreia se află adresa obiectivului, acesta notificând şi celelalte unităţi de poliţie despre măsurile avizate.

15. Alin.5 al art.20 se modifică după cum urmează:
„(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimaţii, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităţilor publice ale organismelor internaţionale la care România este parte. Se consideră asemănare dacă două cuvinte sunt identice, cu excepţia celor care derivă din terminologia specifică domeniului: security, guard, systems, protect etc.„

16. Art.24 se modifică după cum urmează:
„Art.24 – În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate de pază şi protecţie se înţelege persoana care are calitatea de administrator şi cea numită în funcţia de director general, iar în situaţia societăţilor pe acţiuni, preşedintele consiliului de administraţiei sau directorul general.

17. Eliminarea lit.b), alin.2 a art.25;

18. Litera d), alin.1 a art.25 se modifică, după cum urmează:
„d) certificatul de înregistrare a mărcii cu denumirea şi a însemnelor societăţii.”

19. Litera d) alin2 al art.25 se modifică după cum urmează:
„d) copie a diplomei de studii universitare şi certificatului de competenţe pentru ocupaţia “manager de securitate“.

20. Art.26 se modifică după cum urmează:
„art. 26 (1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliţie competentă solicită avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii şi verifică îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, funcţionarea la sediul înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi legalitatea funcţionării, întocmindu-se raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, Inspectoratului General al Poliţiei Române.
(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii se eliberează la cererea inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condiţiilor de acordare a licenţei. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informaţii nu se motivează în situaţia în care este fundamentată pe date şi informaţii ce privesc siguranţa naţională a României.

21. Alin 3) al art.26 se modifică după cum urmează:
(3) În vederea verificării îndeplinirii condiţiei referitoare la buna conduită cetăţenească, organele de poliţie competente efectuează investigaţii şi verificări la domiciliu sau reşedinţă, locurile de muncă anterioare, precum şi în evidenţele poliţiei sau ale altor instituţii. Prin buna conduită cetăţenească se înţelege comportamentul conform normelor de convieţuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege şi care nu lezează drepturile şi interesele celorlalţi membri ai comunităţii cu care un anumit individ interacţionează la un moment dat şi are o bună reputaţie profesională în domeniu.

22. Alin 1) al art.27 se modifică după cum urmează:
(1) Avizul prevăzut la art. 19 alin. (9) din Lege se acordă în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile prevăzute de lege şi se eliberează odată cu licenţa de funcţionare şi regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat. Avizul îşi încetează valabilitatea în momentul pierderii calităţii de conducător al societăţii specializate de pază şi protecţie sau neîndeplinirii oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.

23. Alin.3 al art.27 se modifică după cum urmează:
„(3) Societăţile care nu au obţinut reînnoirea licenţei de funcţionare nu mai pot solicita eliberarea unei alte licenţe decât după o perioadă de trei ani.”

24. Art.28 se modifică după cum urmează:
„(1) Demersul de reînnoire a licenţelor de funcţionare se iniţiază cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.”
(2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, reprezentantul legal al societăţii are obligaţia depunerii în termenul prevăzut de alin. (1) la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia îşi are sediul social, a următoarelor documente, în format letric şi electronic:
a) cererea de solicitare a reînnoirii;
b) licenţa în original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu situaţia la zi a societăţii comerciale, în formă extinsă;
f) declaraţie pe propria răspundere având aplicată ştampila societăţii, cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi atestat şi dotarea tehnico-materială a societăţii, conform modelului postat pe site-ul poliţiei.

25. Art.29 se modifică după cum urmează:
„Art.29 -(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române acordă reînnoirea licenţei, în intervalul de valabilitate a acesteia, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a. are ca obiect principal de activitate pază şi protecţie şi se află în funcţiune;
b. funcţionează la sediile declarate şi înregistrate;
c. personalul de conducere are avizul poliţiei şi al S.R.I. şi nu a decăzut din drepturile date de condiţiile prevăzute în art. 19 alin. (10) din Lege;
d. deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfăşurării activităţii pentru care a fost licenţiată;
e. are personalul de pază angajat şi atestat profesional, cu excepţia celui angajat în condiţiile art. 37 alin. (3);
f. conducătorul societăţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
g. funcţionează cu respectarea prevederilor legale incidente şi nu a fost depistată cu practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
(2) Îndeplinirea condiţiilor privind legalitatea funcţionării se verifică prin efectuarea unui control de fond asupra activităţii societăţii.

26. Art.43 se modifică după cum urmează:
„art.43- Certificatul de competenţe profesionale prevăzut la art. 41 alin. (5) din Lege se obţine la cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate conform legii.”

27. Alin. 4) al art.44 se modifică după cum urmează:
„(4) Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie şi a şefilor de tură, în limita a cel puţin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza tematicii-cadru elaborată de organizaţiile asociative de profil cu avizul Inspectoratul General al Poliţiei Române.”

28. Abrogarea alin.3 al art 44.

29. Alin. 3) al art.50 se modifică după cum urmează:
„(3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare.

30. Art.68 se modifică după cum urmează:
„(1) Sunt supuse avizării poliţiei proiectele de instalare a sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii:
a) unităţi de interes strategic şi obiective aparţinând infrastructurilor critice;
b) instituţii publice şi de interes sau utilitate publică: sedii primării, sedii taxe şi impozite locale, trezorerii, instituţii de învăţământ, unităţi spitaliceşti şi farmaceutice;
c) instituţii de creditare, unităţi de servicii poştale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale sau pietre preţioase;
d) depozite de armament, magazine de arme şi muniţii;
e) staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor;
f) săli de exploatare a jocurilor de noroc, pariuri sportive, bingo, loto etc.;
g) centre de procesare şi puncte colectare ori depozitare numerar;
h) casierii ale furnizorilor de servicii;
i) spaţii comerciale cu structura de vânzare medie şi mare, conform actului normativ privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
j) depozite de materiale radioactive, explozibili, substanţe periculoase;
(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreţinerea şi utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.
(3) Lucrările de instalare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se realizează în baza proiectelor tehnice de execuţie, indiferent dacă se supun sau nu avizului de specialitate al poliţiei.”

31. Alineatul 2 al art.69 se modifică după cum urmează:
„(2) Avizul proiectului se acordă de personalul de specialitate al poliţiei, în termen de 30 zile de la depunere, în următoarele situaţii:”
32. Alineatele 1 şi 3 ale art.71 se modifică după cum urmează:
„(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente, care nu afectează cerinţele iniţiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fişe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.
(3) Modificarea configuraţiei sistemului sau înlocuirea componentelor prevăzute în proiectul avizat de către poliţie atrage pierderea avizului.”
33. Articolul 75 se modifică după cum urmează:
„art.75- În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se înţelege persoana care are calitatea de administrator şi cea numită în funcţia de director general, iar în situaţia societăţilor pe acţiuni, preşedintele consiliului de administraţiei sau directorul general.

34. Alineatul 2 al art.76, se modifică după cum urmează:
„(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), necesare acordării avizului prevăzut de art. 19 alin. (9) din Lege, sunt:
a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) şi c);
b) copie după diploma de studii şi certificatul de competenţe pentru una din ocupaţiile: proiectant, inginer sau tehnician sisteme de securitate.”
c) declaraţie pe propria răspundere cu privire la cunoaşterea obligaţiei păstrării confidenţialităţii datelor şi informaţiilor obţinute în procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.
35. Alineatul 2 al art.87 se modifică după cum urmează:
„(2) În vederea reînnoirii licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii are obligaţia depunerii, în termenul prevăzut la alin. (1), la inspectoratul judeţean de poliţie sau, după caz, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia îşi are sediul social, documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), cu excepţia certificatului de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.”

36. Articolul 88 se modifică după cum urmează:
„art.88 – (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române acordă reînnoirea licenţei în intervalul de valabilitate a acesteia, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a. are obiectele de activitate prevăzute la art. 74 şi se află în funcţiune;
b. funcţionează la sediile declarate şi înregistrate;
c. personalul de conducere are avizul poliţiei şi al S.R.I. şi nu a decăzut din drepturile date de condiţiile prevăzute în art. 19 alin. (10) din Lege;
d. societatea deţine mijloacele tehnico-materiale în vederea desfăşurării activităţii pentru care a fost licenţiată;
e. are personal tehnic angajat şi avizat, cu competenţe profesionale activităţilor specifice;
f. conducătorul societăţii a pus la dispoziţia organelor de poliţie competente documentele, datele şi informaţiile solicitate de acestea în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
g. funcţionează cu respectarea prevederilor legale incidente şi nu a fost depistată cu practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
(2) Îndeplinirea condiţiilor privind legalitatea funcţionării se verifică prin efectuarea unui control de fond asupra activităţii societăţii.

37. Articolul 92 se modifică după cum urmează:
„(1) În funcţionare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea şi alertarea în mod direct a echipajelor de intervenţie repartizate, astfel încât să fie respectaţi timpii contractuali asumaţi şi cei maximali stabiliţi prin prezentele norme metodologice.
(3) Subcontractarea serviciilor de monitorizare se face cu conectarea directă a centralelor abonaţilor şi la staţia de recepţionare a semnalelor a dispeceratului subcontractat.
(3) Dispeceratele organizate în regim intern pot anunţa echipajele prin intermediul operatorilor din cadrul dispeceratelor prestatorilor de servicii.”

38. Introducerea alin. 3 la art.93, după cum urmează:
„(3) În funcţionare, dispeceratele de monitorizare sunt obligate să respecte regulamentele de organizare şi funcţionare aprobate şi procedurile de lucru asumate prin acestea”

39. Litera h), alin.2) al art.1 din Anexa 1 se modifică după cum urmează:
„ h) zona de tranzacţii cu automate.

40. Se introduc literele i) şi j) la alin.2) al art.1 din Anexa 1, după cum urmează:

„i) zona administrativă.
j) alte zone specifice”
41. Art. 4 din Anexa 1, se modifică după cum urmează:
„Art.4 (1) Beneficiarii sistemelor de alarmate împotriva efracţiei sunt obligaţi să încheie contracte de întreţinere periodică cu societăţi licenţiate, care să ateste funcţionarea sistemului conform parametrilor tehnici.
(2) În cazul in care nu exista paza fizica permanenta, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de monitorizare”

42. Alineatul 8 al art. 2 din Anexa nr.1 se modifică după cum urmează:
„ (8) Zona de tranzacţii cu automate reprezintă spaţiul în care clienţii pot face operaţiuni cu numerar prin intermediul unui automat, care nu necesită prezenţa unui operator.”
43. Alin. 1 al art. 6 din Anexa nr.1 se modifică după cum urmează:
„(1) Suprafeţele vitrate exterioare ale unităţilor stradale, până la o înălţime de 2 metri trebuie să asigure rezistenţa la atacuri manuale, conform standardelor europene sau naţionale în domeniu, cu excepţia unităţilor cu program permanent sau cu alte măsuri protective instituite.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.1 unităţile amplasate în centre comerciale sau alte zone care au instituite măsuri de pază şi ordine în spaţiile comune.”

44. Alin. 2) şi 5) ale art. 6 din Anexa nr.1, se modifică după cum urmează:
45.
„ (2) Uşile şi ferestrele exterioare trebuie să aibă sisteme de încuiere de siguranţă la forţare, în scopul asigurării unei întârzieri a pătrunderii în spaţiul unităţii, cu excepţia obiectivelor asigurate cu măsuri de pază fizică.”
(5)
Automatele bancare, automatele pentru plata facturilor ori alte automate care încasează numerar, respectiv distribuitoarele automate de numerar, maşinile de schimb valutar, maşinile de reciclare a numerarului, şi maşinile, cum ar fi distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasa de rezistenta la efracţie determinata, şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului. In mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistenţa la efracţie determinat, şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului.”

46. Alin. 13 al art. 9 lit a) din Anexa nr.1 se modifică după cum urmează:
„(13) uşile exterioare destinate exclusiv transferului de valori trebuie să prezinte rezistenţă la efracţie şi să fie prevăzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;”

47. Art. 13 din Anexa nr.1 se modifică după cum urmează:
„art. 13 – (1) Măsurile de securitate destinate unităţilor de servicii poştale sau curierat trebuie să fie conforme cu prezentele cerinţe minimale de securitate.”

48. Alin.1 şi 3 ale art. 15 din Anexa nr.1 se modifică după cum urmează:
„art. 15- (1) În spaţiile comerciale cu suprafeţe de vânzare mai mari de 400 m², măsurile de securitate adoptate trebuie să corespundă prezentelor cerinţe minimale de securitate.”
(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor şi ieşirilor, spaţiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor, precum şi din spaţiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor şi se stochează pe o perioadă de 20 zile.”

Admin paza.me

Acest articol a fost publicat în Diverse, Diverse anunturi, Legislatie și etichetat cu , , . Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*