Servicii de paza pentru HIDROELECTRICA SA CLUJ

Autoritate contractanta: HIDROELECTRICA SA
Numar anunt de participare: 120991 / 10.05.2011
Denumire contract: Achizitie servicii de asigurarea pazei bunurilor aferente Sucursalei Hidrocentrale Cluj,precum si asigurarea transporturilor de valori
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: str.Taberei nr.1 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400512 , Romania , Punct(e) de contact: Sucursala Hidrocentrale Cluj , Tel. 0264207822 , In atentia: Serviciul Contracte , Email: gabriel.roman@hidroelectrica.ro , Fax: 0264427797 , Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
– Electricitate

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Achizitie servicii de asigurarea pazei bunurilor aferente Sucursalei Hidrocentrale Cluj,precum si asigurarea transporturilor de valori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 – Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: -amplasamentele SH Cluj;
Codul NUTS: RO113 – Cluj

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-se vor realiza servicii de paza aferente obiectivelor hidroenergetice aflate in patrimoniul SH Cluj,servicii conform celor detaliate in continutul caietului de sarcini;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 – Servicii de paza (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-posturile care fac obiectul prezentei achizitii sunt detaliate in continutul caietului de sarcini;
Valoarea estimata fara TVA: 100,000 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.07.2011 pana la 30.09.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare: 1 500 lei.Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractului,excl.TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea,Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006,Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006,Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata la bugetul general consolidat si respectiv la bugetul local,Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice-ANAF,Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului,Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului,Declaratie de participare la licitatie cu oferta independenta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil prescurtat,Fisa de informatii generale,Scrisori de bonitate.Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)-cerinta minima de calificare-cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani,in domeniul specific prezentei achizitii: minim 180 000 lei excl.TVA;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii realizate in ultimii 3 ani,Declaratie privind dotatiile specifice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract,Declaratie referitoare la asigurarea de catre operatorul economic ofertant a personalului de specialitate,Declaratie privind subcontractantii-daca este cazul,Declaratie privind calitatea in care operatorul economic participa la procedura,Declaratie privind incadrarea operatorului economic ofertant in categoria intreprinderilor mici si mijlocii-daca este cazul;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)-cerinta minima de calificare-suma valorilor serviciilor prestate, incluse in contractul/ contractele prezentat/prezentate de catre operatorul economic ca dovada a experientei lui similare,sa fie mai mare decat pragul valoric de 80 000 excl.TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-conform precizarilor detaliate in continutul documentatiei de atribuire,numarul de runde ale licitatiei electronice este una,durata unei runde este de o zi;
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
5014 din 04.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.05.2011 14:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.06.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.06.2011 09:00
Locul: sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj,str.Taberei nr.1,Cluj Napoca
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare,reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta;
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Suma valorilor estimate pentru achizitiile cu acelasi cod CPV,cuprinse in programul anual al achizitiilor publice depaseste pragul valoric prevazut la art.19 din OUG nr.34/2006.Procedura stabilita in programul anual de achizitii:licitatie deschisa.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6 sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030064 , Romania , Tel. 0213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 0213104642 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Adresa postala: str.Taberei nr.1 , Localitatea: Cluj Napoca , Cod postal: 400512 , Romania , Tel. 0264207800 , Fax: 0264427797

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.05.2011 08:50

Acest articol a fost publicat în Licitatii paza. Salvează legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*